Tom 5 2013 (2014)

18 lutego 2017 Off Opublikowano przez: Redaktor

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego TomV (całość)

Aneks Tom V

Spis treści:

Wstęp

s.1

Jerzy Mańkowski (Warszawa), Data urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego. Uwagi filologa do interpretacji głównych źródeł.

s.27

Maryna Babińska (Żytomierz, Ukraina), Пoлеміка членів Польського Tовариства Геральдичного над походженням князя Федька Нecвізького (1911-1930).

s.72

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI w. 

s.95

Igor Smutok (Drohobycz, Ukraina), Родовий склад шляхти Перемишльської землі у XV–початку XVII ст. 

s.110

Mariusz Kozdrach (Lublin), Skład i organizacja janowieckiego dworu ostatnich Lubomirskich. Próba rekonstrukcji na podstawie metryk parafialnych.

s.149

Andrzej Kaproń (Lublin), Wojciech Wiercieński i jego potomkowie.

s.171

Mariola Tymochowicz (Lublin), Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych (na przykładach z obszaru woj. lubelskiego).

s.188

Jarosław R. Marczewski (Lublin), Epizod z dziejów rodu Sobieskich. Dokument fundacji Mszy świętej wotywnej o Najświętszym Sakramencie w katedrze chełmskiej w Krasnymstwie (1635).

s.212

Bożena Popiołek (Kraków), Marianna z Bremerów Ossolińska (zm. 1688), chorążyna nurska, jako testatorka.

 s.231

Urszula Kicińska (Kraków), Umowa dożywocia jako przykład regulacji majątkowej małżonków w dawnej Polsce.

s.266

Włodzimierz Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, (Dissertationes – Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; t. 4) Białystok 2012, 434, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. Piotr Andrzej Dmochowski, Andrzej Sikorski (Warszawa).

s.284

Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej: tom I, Radom 2012, ss. 574; t. II, Radom 2013, ss. 577, Adam A. Pszczółkowski (Krajewo-Wierciochy).

s.306 

Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914–1918 / Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914–1918, „Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej”, t. 7, Wydawnictwo Eternum, Złotów 2011, ss. 343; Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939–1945 / Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1939–1945 , „Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej”, t. 8, Wydawnictwo Eternum, Złotów 2011, ss. 350, Tomasz Rembalski (Gdańsk).

s.314

Sprawozdanie z wernisaży wystawy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego– „Lubelskie Genealogie”, 12 VI-16 IX 2013, Lublin, Dominik Szulc (Lublin).

s.318

Sprawozdanie z drugiego Małopolskiego Sejmiku Towarzystw Lokalnych i Regionalnych, 23 XI 2013, Kraków, Mateusz Wyżga (Kraków).

s.325

Hubert Mącik (Lublin), Kościół i cmentarz pw. św. Elżbiety w Niezdowie – słów kilka o potrzebie rzetelności badań historycznych.

s.328

Noty biograficzne współautorów tomu.

s.334