Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji

Publikacja musi odpowiadać profilowi Rocznika LTG, posiadać aparat naukowy, wykorzystywać dawną i najnowszą literaturę przedmiotu, a w razie potrzeby także zagraniczną i bazować na źródłach nie drukowanych, oraz spełniać ministerialne kryteria sformułowane dla artykułów naukowych, cyt.:

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzja przedstawiana jest Autorowi publikacji bez podania nazwiska Recenzenta, celem umożliwienia Autorowi ustosunkowania się do recenzji.