Podstawy recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych
w Roczniku Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

1. Do oceny artykułu naukowego powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki w której afiliowany jest Autor publikacji.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym. Redakcja podejmie w ramach swoich skromnych możliwości starania aby przynajmniej jeden z jego Recenzentów był afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać przełożoną mu przez Redakcje deklaracje o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzająca przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednozdaniowym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Do druku mogą być przyjęte tylko te artykuły, które zgodne są z profilem czasopisma i przedstawiają odpowiednio wysoki poziom merytoryczny.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo poddaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.