English-speaking audiences are invited to bookmarks

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” (ISSN 2080-9212)
jest periodykiem publikującym (w wersji elektronicznej i papierowej-referencyjnej) raz w roku naukowe artykuły naukowe recenzowane i popularne
z kraju i zza granicy poświęcone genealogii i naukom pokrewnym (włącznie z naukami prawnymi, niektórymi zagadnieniami archeologii i genetyki),
wraz z ich anglo-, rosyjsko-, francusko- i niemiecko-języcznymi abstraktami
(w zależności od charakteru danego artykułu umieszczane są także ich streszczenia w innych j. nowożytnych)

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”
jest periodykiem wysoko notowanym od 2013 r. na
tzw. liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt.,
Index Copernicus Jounal Master List (wskaźnik IC Value – 5,69 pkt.),
oraz punktowanym w bibliografii pracowników Uniwersytetu Warszawskiego,
tytułem indeksowanym w kraju i za granicą –
CEEOL, CEJSH, GOOGLE SCHOLAR, BazHum, ICI i PBN
(przewiduje się zgłoszenie czasopisma do indeksacji także w innych bazach danych)

   Zapraszamy do publikowania w planowanym przez nas do wydania w końcu 2017 r. t. VIII Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na teksty oczekujemy do końca września br.
Szczegółowe informacje co do rodzaju tekstów jakie publikujemy i ich strukturze znajdziecie Państwo na stronie czasopisma http://rocznik.ltg.pl/ w zakładce DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW.
Gwoli formalności pragnę nadmienić, że w styczniu br. Minister Nauki ogłosił nową listę czasopism punktowanych, zbiorczą dla lat 2014-2016, konieczną na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych. Na liście tej, w jej części B Rocznik otrzymał 7 punktów.

Więcej informacji o czasopiśmie, jego Redakcji, Recenzentach, Radzie Naukowej, zawartości poszczególnych tomów, naszych osiągnięciach, osobach współpracujących czy warunkach publikacji i innych procedurach (w tym wymaganych przez MNiSW oraz ICI), dostępnych jest na tej stronie w odpowiednich zakładkach

Redakcja i Wydawca