English-speaking audiences are invited to bookmarks

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” (ISSN 2080-9212)
jest periodykiem publikującym (w wersji elektronicznej i papierowej-referencyjnej) raz w roku naukowe artykuły naukowe recenzowane i popularne
z kraju i zza granicy poświęcone genealogii i naukom pokrewnym (włącznie z naukami prawnymi, niektórymi zagadnieniami archeologii i genetyki),
wraz z ich anglo-, rosyjsko-, francusko- i niemiecko-języcznymi abstraktami
(w zależności od charakteru danego artykułu umieszczane są także ich streszczenia w innych j. nowożytnych)

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”
jest periodykiem wysoko notowanym od 2013 r. na
tzw. liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7 pkt.,
Index Copernicus Jounal Master List (wskaźnik IC Value – 5,69 pkt.),
oraz punktowanym w bibliografii pracowników Uniwersytetu Warszawskiego,
tytułem indeksowanym w kraju i za granicą –
CEEOL, CEJSH, GOOGLE SCHOLAR, BazHum, ICI i PBN
(przewiduje się zgłoszenie czasopisma do indeksacji także w innych bazach danych)

Zapraszamy do publikacji w nowym, t. VIII (za 2016 r.) Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na materiały oczekujemy do końca października 2017 r. Przyjmujemy teksty do działów: Artykuły, Materiały i źródła, Recenzje i omówienia, Sprawozdania, oraz Varia. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły oraz edycje źródłowe zostaną opublikowane na łamach t. VII najpóźniej na koniec 2017 r.

Więcej informacji o czasopiśmie, jego Redakcji, Recenzentach, Radzie Naukowej, zawartości poszczególnych tomów, naszych osiągnięciach, osobach współpracujących czy warunkach publikacji i innych procedurach (w tym wymaganych przez MNiSW oraz ICI), dostępnych jest na tej stronie w odpowiednich zakładkach

Redakcja i Wydawca