Tom 1 (2009)

Spis treści

Zofia Janina Sprys (Poznań) – Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka, s. 15

Jacek Pielas (Kielce) – Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI – XVII wieku, s. 29

Andrzej Trzciński (Lublin) – Toldot Adam, czyli genealogia Żydowska, s. 46

Tomasz Osiński (Lublin) – Józef Aleksander Puchała, senator – kasztelan Królestwa Polskiego i jego potomkowie w XIX i na początku XX wieku, s. 69

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk) – Ludność parafii Szwelice (pow. makowski) na przełomie XIX i XX stulecia (1890 – 1907) w świetle ksiąg metrykalnych, s. 90

Artur Hamryszczak (Lublin) – Materiały do badań genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie, s. 109

Waldemar Witold Żurek (Lublin) – Księgi metrykalne wołyńskie – stan zachowania, sposoby opracowania i warunki archiwizacji do chwili obecnej, s. 136

Michał Wójciuk (Warszawa) – Informacje biograficzne i genealogiczne w zespole Komisji Weryfikacyjnej 1. z Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie, s. 142

Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, Kraków 2008, ss. 447 –
Jan Kopiec (Opole), s. 151

Peter Christian, David Annal, Census. The expert guide, Kew 2008, ss. X, 262 – Radosław Poniat (Białystok), s. 155

Dominik Szulc (Lublin) – Sesja naukowa Lubelskie Wykłady z Genealogii, edycja pierwsza – Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich, Lublin 26 kwietnia 2009 r., s. 163

Krzysztof Latocha (Łódź) – Sympozjum „Od genealogii do historii społecznej” na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 18 września 2009 r.,s. 168

Radosław Poniat (Białystok) – Sympozjum demograficzne Rodzina, gospodarstwo
domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość
czy zmiana? na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r.,s. 176

Z Życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce s. 183

Piotr Glądała (Lublin) – Miejsca upamiętnienia walk i męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Lublina, s. 201

Piotr Glądała, Dominik Szulc (Lublin) – O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka. Praktyczny przewodnik po podstawowej literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla amatorów genealogii z Lublina i nie tylko, s. 210

Jacek Młochowski (Warszawa) – Aby nowe Prawo o aktach stanu cywilnego było korzystne dla genealogów. Raport z konsultacji społecznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji, s. 219