Tom 7 2015 (2016)

Spis treści

Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Jeszcze o początkach rodu Pobogów, na marginesie dyskusji o pewnym falsyfikacie,s.15

Mariusz Nowak (Kielce), Linia ordynacka Wielopolskich, margrabiów Gonzaga Myszkowskich (do połowy XX w.) – zarys dziejów,s.39

Viviane Kostrubiec (Tuluza), Benjamin Kostrubiec (Strasbourg), Retrospektywne spojrzenie na ewolucję zaludnienia Ziemi, s.66

Mariusz Ausz (Lublin), Członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczuczynie Nowogródzkim w latach 1928-34. Przyczynek do badań genealogicznych, s.89

Małgorzata Anna Nowojowska (Kraków), Archiwalia urzędowe w służbie genealogii. Przyczynek do roli kopert dowodów osobistych i dokumentów meldunkowych z lat 1931-1975 jako źródła do badań genealogicznych,s.104

Katarzyna Jedynak, Broel-Platerowie z Białaczowa. Losy rodziny w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Arslibris, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie 2013, ss. 267, il. (w tym kolor.), Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), s.133

Tomasz Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 322 [Bibliotheca Thomasoviensis, vol. II], Wioletta Zawitkowska
(Rzeszów),s.139

Noty Biograficzne współautorów tomu, s.142

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników,s.151