Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów i Czytelników

Szanowni Państwo !

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne ma zaszczyt zaprezentować Państwu swoje plany wydawnicze na lata 2015-2016. Organizacja nasza zrzesza od 2006 r. kilkudziesięciu badaczy i miłośników genealogii, heraldyki i demografii historycznej z regionu lubelskiego i nie tylko. W 2009 r. Lubelskie TG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego, periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki (w powiązaniu z badaniami genealogicznymi) oraz statystyki i demografii historycznej. Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formułę – nie jest dostępne w wolnej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i podobnie kolportowanie na zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych, szczególnie pracowników nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych (zamówienia prosimy składać na adres e-mailowy Redakcji). Cel jaki Redaktorzy „Rocznika…” postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy, osiągnięty. Tomy I-VI zebrały autorów nie tylko z całego kraju, ale i zagranicy, którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publikowanych tekstów. Wydawnictwo trafiło do polskich i zagranicznych bibliotek i odbiorców indywidualnych, zyskując uznanie i zainteresowanie w oczach wielu. Z zawartością dotychczas wydanych tomów możecie się Państwo zapoznać na stronie czasopisma, pod adresem:http://rocznik.ltg.pl/index.php/dla-czytelnikow

Naszą działalność wydawniczą planujemy kontynuować w latach 2015-2016. W jej ramach na maj 2016 r. planowany jest druk t. VII niniejszego czasopisma (za 2015 r.). Jego Kolegium Redakcyjne zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania do końca marca 2016 r. tekstów do następujących działów:

 • Artykuły
 • Materiały i źródła,
 • Recenzje i polemiki,
 • Wydarzenia wydawnicze,
 • Sprawozdania,
 • Varia,
 • In memoriał,
 • Suplementy,
 • Dodatki.




 • Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy rocznik.ltg@interia.pl. Powinny one spełniać następujące wymogi:

   I. Struktura tekstu:
 • imię i nazwisko autora(ów),
 • nazwa jednostki organizacyjnej, uczelni, instytucji lub organizacji,
 • tytuł pracy,
 • podtytuły,
 • do Artykułów oraz Materiałów i źródeł prosimy dołączać streszczenia w j. polskim (do 20 wierszy), które następnie Redakcja tłumaczyć będzie na j. angielski oraz, ewentualnie, także inne języki konferencyjne,
 • do wszystkich tekstów prosimy dołączać także krótkie noty biograficzne ich Autorów, celem późniejszego przetłumaczenia na wybrane przez Redakcję języki kongresowe, według następującego schematu: imię, nazwisko (majuskułą) Autora, wykształcenie kierunkowe, stopień/tytuł naukowy, wykonywany zawód i miejsce pracy, członkostwo w ważniejszych organizacjach/instytucjach naukowych, samodzielne autorstwo ważniejszych prac monograficznych, kontakt mailowy dla Czytelników/opcjonalnie zaznaczenie możliwości kontaktu wyłącznie za pośrednictwem Redakcji.

  1. II. Informacje techniczne:
 • Tekst w formacie edytora Word (rozszerzenie *.doc); czcionka: Book Antiqua, 11 p; odstęp 1,5; marginesy 2,5; przypisy – Book Antiqua, 8 p, odstęp 1; nowy akapit rozpoczynamy od wcięcia 1 cm,
 • Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg),
 • Przypisy umieszczamy zawsze jako dolne, nigdy po kropce lub przecinku.



 • Przypisy powinny znajdować się na dole strony, wg wzoru:

 • Monografie winny zawierać: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, str.,
 • Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, [w:] tytuł pracy, redaktor/zy/ (pod red. …), miejsce i rok wydania, str.,
 • Artykuł w dzienniku: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, data dzienna – zapis rzymski (np. 15 X 2007),
 • Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, rok, nr z danego roku, str.,
 • Materiał internetowy: opis źródła, URL: < http://adresinternetowy >.