Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów i Czytelników

Szanowni Państwo !
 

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne ma zaszczyt zaprezentować Państwu swoje plany wydawnicze. Organizacja nasza zrzesza od 2006 r. kilkudziesięciu badaczy i miłośników genealogii, heraldyki i demografii historycznej z regionu lubelskiego i nie tylko. W 2009 r. Lubelskie TG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego, periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki (w powiązaniu z badaniami genealogicznymi) oraz statystyki i demografii historycznej. Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formułę – nie jest dostępne w wolnej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i podobnie kolportowanie na zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych, szczególnie pracowników nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych (zamówienia prosimy składać na adres e-mailowy Redakcji). Cel jaki Redaktorzy „Rocznika…” postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy, osiągnięty. Tomy I-VII zebrały autorów nie tylko z całego kraju, ale i zagranicy, którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publikowanych tekstów. Wydawnictwo trafiło do polskich i zagranicznych bibliotek i odbiorców indywidualnych, zyskując uznanie i zainteresowanie w oczach wielu. Z zawartością dotychczas wydanych tomów możecie się Państwo zapoznać na stronie czasopisma, pod adresem:http://rocznik.ltg.pl/index.php/dla-czytelnikow

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy rocznik.ltg@interia.pl. Powinny one spełniać następujące wymogi: I. Struktura tekstu:
 • imię i nazwisko autora(ów),
 • nazwa jednostki organizacyjnej, uczelni, instytucji lub organizacji,
 • tytuł pracy,
 • podtytuły,
 • do Artykułów oraz Materiałów i źródeł prosimy dołączać streszczenia w j. polskim (do 20 wierszy), które następnie Redakcja tłumaczyć będzie na j. angielski oraz, ewentualnie, także inne języki konferencyjne,
 • do wszystkich tekstów prosimy dołączać także krótkie noty biograficzne ich Autorów, celem późniejszego przetłumaczenia na wybrane przez Redakcję języki kongresowe, według następującego schematu: imię, nazwisko (majuskułą) Autora, wykształcenie kierunkowe, stopień/tytuł naukowy, wykonywany zawód i miejsce pracy, członkostwo w ważniejszych organizacjach/instytucjach naukowych, samodzielne autorstwo ważniejszych prac monograficznych, kontakt mailowy dla Czytelników/opcjonalnie zaznaczenie możliwości kontaktu wyłącznie za pośrednictwem Redakcji.
II. Informacje techniczne:
 • Tekst w formacie edytora Word (rozszerzenie *.doc); czcionka: Book Antiqua, 11 p; odstęp 1,5; marginesy 2,5; przypisy – Book Antiqua, 8 p, odstęp 1; nowy akapit rozpoczynamy od wcięcia 1 cm,
 • Numeracja stron ciągła w obrębie całej pracy (prawy dolny róg),
 • Przypisy umieszczamy zawsze jako dolne, nigdy po kropce lub przecinku.
Przypisy powinny znajdować się na dole strony, wg wzoru:
 • Monografie winny zawierać: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, str.,
 • Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko, tytuł kursywą, [w:] tytuł pracy, redaktor/zy/ (pod red. …), miejsce i rok wydania, str.,
 • Artykuł w dzienniku: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, data dzienna – zapis rzymski (np. 15 X 2007),
 • Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma”, rok, nr z danego roku, str.,
 • Materiał internetowy: opis źródła, URL: < http://adresinternetowy >.

Kolegium Redakcyjne zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania do końca marca 2016 r. tekstów do następujących działów:

 • Artykuły
 • Materiały i źródła,
 • Recenzje i polemiki,
 • Wydarzenia wydawnicze,
 • Sprawozdania,
 • Varia,
 • In memoriał,
 • Suplementy,
 • Dodatki.