O Roczniku

Czym jest rocznik?

W 2009 r. LTG podjęło projekt wydania własnego wydawnictwa ciągłego, periodyku o charakterze naukowym publikującego raz w roku teksty dotyczące szeroko pojętej genealogii, heraldyki rycerskiej i szlacheckiej, archiwistyki, statystyki i demografii historycznej, ale także genetyki i archeologii, w takim zakresie w jakim może to interesować genealogów. Czasopismo to ma przy tym nowatorską na rynku formę – nie jest dostępne w wolnej sprzedaży, lecz publikowane na koszt wydawcy i kolportowanie na zamówienie osób prywatnych oraz instytucji publicznych, szczególnie pracowników nauki oraz archiwów państwowych i bibliotek naukowych. Cel jaki Redaktorzy Rocznika… postawili sobie pierwotnie został ostatecznie, z sukcesem jak sądzimy, osiągnięty. Tomy I-VI zebrały autorów nie tylko z całego kraju, ale i zagranicy (Rosja, Belgia, Ukraina), którzy zapewnili urozmaiconą tematykę publikowanych tekstów. Wszystkie one są recenzowane. Składające się z grona historyków PAN, UMCS, KUL, UJK, Instytutu Historii Litwy w Wilnie oraz Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku. Kolegium Redakcyjne poddaje nadesłane materiały zabiegom redakcyjnym zgodnym z ostatnimi wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki oraz Index Copernicus International;. Z kolei skład Rady Naukowej stanowią profesorowie UMCS, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytutu Historii Litwy w Wilnie. Całość materiałów publikowana jest także na stronie Rocznika LTG i dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych za darmo. Drukowany jest w nakładzie od 120 do ok. 400 egzemplarzy (w zależności od rocznika), wraz ze zdjęciami, w tym kolorowymi. Aktualnie punktowane jest przez MNiSW (5 pkt.), Index Journal Master List (IC Value 5,64 pkt.) oraz znajduje się na liście czasopism punktowanych w bibliografii pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Czasopismo ukazuje się w kwietniu-maju każdego roku. Teksty wraz z abstraktami, tłumaczonymi następnie na j. angielski, rosyjski, francuski, polski, węgierski, litewski i niemiecki i okazjonalnie inne należy przesyłać na adres rocznik.ltg@interia.pl lub (ewentualnie) genealogy.yearbook@interia.eu do lutego (należy pisać w j. angielskim, polskim lub rosyjskim).

In 2009. LTG adopted a draft extradite its continuous publishing, periodical publishing of scientific texts once a year, broadly related to genealogy and heraldry, chivalry and nobility, of archives, historical statistics and demography, but also genetics and archeology, in so far as it can this interest genealogists. The magazine has at the same time innovative in the market form – is not available in free sale, but published at the expense of the publisher and sold on request private individuals and public institutions, especially academics and state archives and research libraries. Yearbook editors goal that was originally set themselves ultimately, the success we believe, achieved. Volumes I-VI writers gathered not only from across the country, but also abroad (Russia, Belgium, Ukraine) who provided diverse subject matter of the text. All of them are reviewed. Consisting of a group of historians Sciences, UMTS, KUL, UJK, the Institute of History of Lithuania in Vilnius and the State University of Technology in Minsk. Editorial Board submitted materials subjected to treatments editorial guidelines, according to the latest Polish Ministry of Science and Index Copernicus International;. In turn, the composition of the Scientific Council are the professors UMTS, Warsaw University, the University of Bialystok, Vilnius University and the Institute of History of Lithuania in Vilnius. The whole material is also published on the website of the Yearbook LTG and is available to all interested parties free of charge. Is printed in an edition of 120 to approx. 400 copies (depending on the vintage), along with photos, including color. Currently, scored by Higher Education (5 pts.), Index Journal Master List (IC Value 5.64 pts.) And is listed in the bibliography of magazines bulleted employees at Warsaw University.

The magazine is published in April-May every year. Texts along with abstracts, tłumaczonymi then on j. English, Russian, French, Polish, Hungarian, Lithuanian and German and occasionally other must be sent to rocznik.ltg@interia.pl or (possibly) genealogy.yearbook@interia.eu to February (please write in j. English, Polish or Russian).