Tom 7 2015 (2016)

Spis treści

Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Jeszcze o początkach rodu Pobogów, na marginesie dyskusji o pewnym falsyfikacie,s.15

Mariusz Nowak (Kielce), Linia ordynacka Wielopolskich, margrabiów Gonzaga Myszkowskich (do połowy XX w.) – zarys dziejów,s.39

Viviane Kostrubiec (Tuluza), Benjamin Kostrubiec (Strasbourg), Retrospektywne spojrzenie na ewolucję zaludnienia Ziemi, s.66

Mariusz Ausz (Lublin), Członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczuczynie Nowogródzkim w latach 1928-34. Przyczynek do badań genealogicznych, s.89

Małgorzata Anna Nowojowska (Kraków), Archiwalia urzędowe w służbie genealogii. Przyczynek do roli kopert dowodów osobistych i dokumentów meldunkowych z lat 1931-1975 jako źródła do badań genealogicznych,s.104

Katarzyna Jedynak, Broel-Platerowie z Białaczowa. Losy rodziny w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Arslibris, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie 2013, ss. 267, il. (w tym kolor.), Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), s.133

Tomasz Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 322 [Bibliotheca Thomasoviensis, vol. II], Wioletta Zawitkowska
(Rzeszów),s.139

Noty Biograficzne współautorów tomu, s.142

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników,s.151

Zaszufladkowano do kategorii rocznik

Tom 6 2014 (2015)

Spis treści

Piotr Andrzej Dmochowski (Warszawa), Próba identyfikacji kręgu
krewniaczego Świętosława pierwszego sędziego łukowskiego. Przyczynek
do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu, s.21

Dariusz Kupisz (Lublin), Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV
do połowy XIX wieku, s.44

Tomasz Błach (Lublin), Jan Tomasz Józefowicz (1662-1728) i jego antenaci,s.68

Piotr Szkutnik (Łódź), Najstarsi mieszkańcy parafii Opole (Lubelskie) w końcu XVIII w. i ich rodziny. Próba weryfikacji wieku podanego w metrykach pochówków,s.84

Grzegorz Trafalski (Łódź), Alegata – źródło do badań genealogicznych.
Aneksy z łowickich urzędów stanu cywilnego z lat 1808-1815, s.105

Mariusz Nowak (Kielce), Dzieje przecławickiej linii hrabiów Wielopolskich
w XIX-XX wieku – zarys problemu, s.125

Anna Penkała (Kraków), Szlacheckie kontrakty małżeńskie jako źródła do
badań biograficznych i majątkowych na przykładzie intercyzy przedślubnej
Antoniny Rzewuskiej i Piotra Miączyńskiego, s.153

Michał Tomasz Wójciuk (Warszawa-Lublin), Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 r., s.170

Adam A. Pszczółkowski (Krajewo-Wierciochy), Składka publiczna obywateli
powiatu nurskiego 1789 r. , s.279

Piotr Rachwał (Lublin), Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego
w archiwach parafialnych w Lubelskiem – regulacje prawne, stan zachowania, s. 306

Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, t. 1, opr. Marek Woliński,
Wydawnictwo CKH, Szczecin 2011, ss. 355; t. 2, opr. Marek Woliński,
Wydawnictwo CKH, Szczecin 2014, ss. 490, Piotr Andrzej Dmochowski,
Andrzej Sikorski (Warszawa),s. 326

Wiesław Bondyra, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach
saskich, Lublin 2015, ss. 289, Urszula Kicińska (Kraków), s.341

Noty biograficzne współautorów tomu 7, s.356
356

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników, s. 369

Aneksy: Tablica ascendentów św. Jana Pawła II – Andrzej Skrzetuski (Lublin)

 

Zaszufladkowano do kategorii rocznik

Tom 5 2013 (2014)

Spis treści

Jerzy Mańkowski (Warszawa), Data urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego. Uwagi filologa do interpretacji głównych źródeł, s.27

Maryna Babińska (Żytomierz, Ukraina), Пoлеміка членів Польського Tовариства Геральдичного над походженням князя Федька Нecвізького (1911-1930), s.72

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI w. ,s. 95

Igor Smutok (Drohobycz, Ukraina), Родовий склад шляхти Перемишльської землі у XV–початку XVII ст. , s. 110

Mariusz Kozdrach (Lublin), Skład i organizacja janowieckiego dworu ostatnich Lubomirskich. Próba rekonstrukcji na podstawie metryk parafialnych, s. 149

Andrzej Kaproń (Lublin), Wojciech Wiercieński i jego potomkowie , s. 171

Mariola Tymochowicz (Lublin), Rola tradycyjnych obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych (na przykładach z obszaru woj. lubelskiego), s. 188

Jarosław R. Marczewski (Lublin), Epizod z dziejów rodu Sobieskich. Dokument fundacji Mszy świętej wotywnej o Najświętszym Sakramencie w katedrze chełmskiej w Krasnymstwie (1635), s. 212

Bożena Popiołek (Kraków), Marianna z Bremerów Ossolińska (zm. 1688),
chorążyna nurska, jako testatorka, s. 231

Urszula Kicińska (Kraków), Umowa dożywocia jako przykład regulacji majątkowej małżonków w dawnej Polsce, s. 266

Włodzimierz Czarnecki, Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, (Dissertationes – Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; t. 4) Białystok 2012, 434, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. Piotr Andrzej Dmochowski, Andrzej Sikorski (Warszawa), s. 284

Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej: tom I, Radom 2012, ss. 574; t. II, Radom 2013, ss. 577, Adam A. Pszczółkowski (Krajewo-Wierciochy), s. 306 Joachim Zdrenka,

Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914–1918 / Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914–1918, „Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej”, t. 7, Wydawnictwo Eternum, Złotów 2011, ss. 343; Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939–1945 / Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1939–1945 , „Biblioteka Muzeum Ziemi Złotowskiej”, t. 8, Wydawnictwo Eternum, Złotów 2011, ss. 350, Tomasz Rembalski (Gdańsk), s. 314

Sprawozdanie z wernisaży wystawy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego– „Lubelskie Genealogie”, 12 VI-16 IX 2013, Lublin, Dominik Szulc (Lublin) ,s. 318

Sprawozdanie z drugiego Małopolskiego Sejmiku Towarzystw Lokalnych i Regionalnych, 23 XI 2013, Kraków, Mateusz Wyżga (Kraków), s. 325

Hubert Mącik (Lublin), Kościół i cmentarz pw. św. Elżbiety w Niezdowie – słów kilka o potrzebie rzetelności badań historycznych, s.328

Noty biograficzne współautorów tomu, s. 334

„Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” – Informacja dla Autorów i Czytelników, s. 353

Aneksy:
Tablice ascendentów i descendentów Jana Heweliusza (1611-1687)

Theodor Johannes Hevelke (Gdańsk; 1854-1930); Lieselotte Hevelke (Niemcy

Aneks Tom V
Zaszufladkowano do kategorii rocznik

Tom 4 (2012)

Spis treści

Wojciech Michalski (Lublin), Legendy herbowe Krwawego Serca i Płotu – heraldyka a kultura historyczna szkockiego rodu Douglasów, s.15

Agnieszka Nalewajek (Lublin), Ożarowscy herbu Rawicz – kariera na dworze Jagiellonów, s. 33

Maciej Kordas (Lublin), Z badań nad związkami rodzinnymi w Polsce pierwszej połowy XVI w. Rzecz o rodzinie Krupów z Kamionki i jej przedmieścia Siedlisk, s.55

Tomasz Andrzej Nowak (Radomsko), Społeczność Wielunia w pierwszej połowie XVI w., s.65

Jerzy Ternes (Lublin), Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI w. ,s. 84

Sławomir Dryja (Kraków), Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo–piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych, s.96

Artur Lis (Stalowa Wola), Najstarsze dokumenty opatowskie, s.117

Anna Urszula Wnuk (Urzędów), Jerzy Szornel herbu Dołęga z Popkowic, sędzia ziemski lubelski i jego testament, s.151

Urszula Kicińska (Kraków), Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna – wizerunek Marcybelli Anny Hlebowiczównej Ogińskiej w świetle jej testamentu oraz mowy pogrzebowej 176

Wiesław Felski, Jarosław R. Marczewski (Lublin), Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze „Metryki” brygidek lubelskich, s.195

Stanisław Bogdanow (Sankt Petersburg, Rosja), Адлерберги в России XVIII-XX вв. , s. 208

Tomasz Osiński (Lublin), Tabela prestacyjna z 1846 i dodatkowa z 1861 r. miasta Zaklikowa, s.230

Wieluński słownik biograficzny, pod red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, t. 1, Wieluń 2012, ss. 144, Jacek Majewski (Radomsko), s.256

Sprawozdanie z III Seminarium Genealogicznego Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, Gdynia, 8 października 2011 r. ,Tomasz Rembalski (Gdańsk), s.258

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce, s.262

Janusz Piegza (Lublin/Rzeszów), Stowarzyszeni przeciwko zapomnieniu: w obronie cmentarza unickiego w Lublinie, s.267

Hubert Mącik (Lublin), Cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie – dokument różnorodności kulturowej Lublina, s. 273

Lucjan Gazda, Filip Jaroszyński, Dariusz Kowalski, Dariusz Prucnal (Lublin/Janowiec n. Wisłą), Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła śś. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu (2011). Próba wskazania domniemanych anomalii i obiektów o charakterze sepulkralnym, s.277

Dariusz Wolanin (Lublin), Zakładamy stowarzyszenie – formę aktywności społecznej i naukowej, s.297

Andrzej Skrzetuski, Marek Skrzetuski (Lublin/Warszawa), Małopolska gałąź Skrzetuskich herbu Jastrzębiec, s. 303

Noty o współautorach tomu, s.311

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego – Informacja dla autorów i czytelników, s. 324

Historia. Tradycja. Nowoczesność. XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Lublinie – konferencja objęta patronatem Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, s.330

Aneks Tom IV A
Aneks Tom IV BCD
Zaszufladkowano do kategorii rocznik

Tom 3 (2011)

Spis treści

Damian Kała (Częstochowa) – O badaniach genealogicznych nad polskim rycerstwem średniowiecznym (zarys problematyki), s.11

Bożena Popiołek (Kraków) – Franciszek Husarzewski – szlachcic nieubogi, czyli pomyłka historyka, s.31

Aneta Majkowska (Częstochowa) – O nazwisku w jasnogórskim zabytku polskim z początku XVIII w., s.49

Tomasz Jaszczołd (Białystok) – Kuczyńscy herbu Ślepowron linia „kasztelańska”. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w. , s.59

Marcin Gadocha (Kraków) – Testamenty i inwentarz Jadwigi i Marcina Mitkiewiczów – przyczynek do dziejów mieszczaństwa krakowskiego, s. 98

Piotr Rachwał, Dominik Szulc (Lublin) – Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. Przyczynek do życiorysu Kompozytora, s.122

Waldemar W. Żurek (Lublin) – Pomordowani 30 sierpnia 1943 r. w parafii Ostrówki na Wołyniu, s.132

Mateusz Wyżga (Kraków) – Konferencja poświęcona księgom metrykalnym oraz innym źródłom do historii lokalnej, Kraków-Zielonki 8 kwietnia 2011 r., s.169

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce s.173

Lucie Verachten, François Baptiste, Annelies Coenen (Bruksela, Belgia) – Metryki parafialne w Belgii. Źródła do historii rodziny i nie tylko, s.179

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk) – Indeksacja akt stanu cywilnego w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, s.187

Rafał Niedźwiadek (Lublin) – Odkrycia archeologiczne w kryptach i na cmentarzu pobrygidkowskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie, s.192

Marcin Woźniak (Bydgoszcz) – Genealogia i genetyka – wspólny przedmiot badań, różne perspektywy, s.203

In Memoriam
Śp. Prof. dr hab. Józef Szymański (1931-2011), s.229

Zaszufladkowano do kategorii rocznik

Tom 2 (2010)

Spis treści

Marek L. Wójcik (Wrocław) – Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego ? Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz, s. 13

Piotr Złotkowski (Lublin) – Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi, s. 24

Dariusz Prucnal (Lublin) – Wykaz płatników podymnego w Lublinie z 1629 r., s.36

Andrzej Kaproń (Lublin) – Mennonici w Michelsdorfie, s. 49

Mariusz Nowak (Kielce) – Dzieje rodu hrabiów Zamoyskich (gałąź na Podzamczu i Maciejowicach) – zarys problemu, s. 61

Ewa Zielińska (Lublin) – Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku, s. 79

Mateusz Wyżga (Kraków) – Księgi metrykalne parafii podkrakowskich z XVI-XVIII w. , s. 126

Irina A. Antonova, Dmitri N. Antonov (Tuła, Rosja) – Метрические книги России XVII-нач. XX в., s. 143

Michał T. Wójciuk (Lublin) – Miejskie księgi rachunkowe czasów saskich jako źródło do badań genealogicznych nad ludnością żydowską w Lublinie, s. 165

Krzysztof Wierzyński, Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów, Lublin 2010, ss. 272 Dariusz Szewczuk (Lublin), s. 217

Igor Kraszewski (Poznań) – Sesja poświęcona pamięci Profesora Włodzimierza Dworzaczka zorganizowana w 50. rocznicę publikacji Jego Genealogii, Poznań 17 listopada 2009 r. , s. 221

Dominik Szulc (Lublin) – Spotkanie promocyjne tomu I. Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, Lublin 29 listopada 2009 r., s. 225

Marian F. Nowak (Ostrów Wielkopolski) – Genealogia w objęciach Amora –
II. konferencja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, s. 232

Z życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce, s. 237

Monika Krasińska (Warszawa) – Przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych – warunki udostępniania i pozyskiwania, s. 245

Zaszufladkowano do kategorii rocznik

Tom 1 (2009)

Spis treści

Zofia Janina Sprys (Poznań) – Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka, s. 15

Jacek Pielas (Kielce) – Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI – XVII wieku, s. 29

Andrzej Trzciński (Lublin) – Toldot Adam, czyli genealogia Żydowska, s. 46

Tomasz Osiński (Lublin) – Józef Aleksander Puchała, senator – kasztelan Królestwa Polskiego i jego potomkowie w XIX i na początku XX wieku, s. 69

Krzysztof Wiśniewski (Pułtusk) – Ludność parafii Szwelice (pow. makowski) na przełomie XIX i XX stulecia (1890 – 1907) w świetle ksiąg metrykalnych, s. 90

Artur Hamryszczak (Lublin) – Materiały do badań genealogicznych w zasobach Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL w Lublinie, s. 109

Waldemar Witold Żurek (Lublin) – Księgi metrykalne wołyńskie – stan zachowania, sposoby opracowania i warunki archiwizacji do chwili obecnej, s. 136

Michał Wójciuk (Warszawa) – Informacje biograficzne i genealogiczne w zespole Komisji Weryfikacyjnej 1. z Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie, s. 142

Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, Kraków 2008, ss. 447 –
Jan Kopiec (Opole), s. 151

Peter Christian, David Annal, Census. The expert guide, Kew 2008, ss. X, 262 – Radosław Poniat (Białystok), s. 155

Dominik Szulc (Lublin) – Sesja naukowa Lubelskie Wykłady z Genealogii, edycja pierwsza – Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich, Lublin 26 kwietnia 2009 r., s. 163

Krzysztof Latocha (Łódź) – Sympozjum „Od genealogii do historii społecznej” na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 18 września 2009 r.,s. 168

Radosław Poniat (Białystok) – Sympozjum demograficzne Rodzina, gospodarstwo
domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość
czy zmiana? na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r.,s. 176

Z Życia regionalnych Towarzystw Genealogicznych w Polsce s. 183

Piotr Glądała (Lublin) – Miejsca upamiętnienia walk i męczeństwa Polaków w czasie II wojny światowej na terenie Lublina, s. 201

Piotr Glądała, Dominik Szulc (Lublin) – O przedmiocie genealogii i sposobie jej uprawiania słów kilka. Praktyczny przewodnik po podstawowej literaturze, internetowych bazach danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz zasobach genealogicznych lubelskich archiwów i innych, dla amatorów genealogii z Lublina i nie tylko, s. 210

Jacek Młochowski (Warszawa) – Aby nowe Prawo o aktach stanu cywilnego było korzystne dla genealogów. Raport z konsultacji społecznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji, s. 219

Zaszufladkowano do kategorii rocznik