dr Dominik Szulc

„Dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (specjalność historia średniowieczna i wczesnonowożytna). Urodziłem się w 1982 r. w Kraśniku (woj. lubelskie). Maturę zdałem w 2001 r. w LO im. T. Kościuszki w Kraśniku. W latach 2002-2007 studiowałem historię na UMCS w Lublinie. Pracę magisterską zatytułowaną Działalność kniazia Michała Glińskiego w latach 1498–1508 (ss. 272) napisałem pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Szczygła (Zakład Historii Polski Średniowiecznej; egzamin magisterski złożony w dniu 12 lipca 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym). Od 2007 r. jestem uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Historii UMCS. Pod kierunkiem Prof. R. Szczygła przygotowałem rozprawę doktorską pt. Zabiegi o realizację unii Polski i Litwy w latach 1501-1569, którą niebawem zamierzam złożyć i obronić.Od czasów studenckich aktywnie uczestniczę w studenckim i doktoranckim życiu naukowym i organizacyjnym na uczelni, m.in. jako członek Komisji Stypendialnej Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UMCS I i II instancji. W okresie studiów, będąc v – przewodniczącym Koła Naukowego Historyków – Studentów UMCS, organizowałem na Wydziale Humanistycznym UMCS kilka spotkań z interesującymi gośćmi m.in. kombatantami II wojny światowej. Dobre kontakty ze środowiskiem kombatanckim oraz żołnierzami obecnej służby czynnej pozwalają mi organizować ciekawe spotkania z udziałem czy przygotować wycieczki w niedostępne na co dzień miejsca np. do Twierdzy Dęblin, której teren jest obecnie w pełnej dyspozycji wojska. W okresie studiów magisterskich trzykrotnie odbyłem praktyki pedagogiczno – dydaktyczne. Byłem także współpracownikiem Polskiego Radia Lublin (współtworzyłem reportaże o tematyce historycznej). Od 2007 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego/Oddz. w Lublinie, Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego oraz Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Od stycznia 2010 r. jestem prezesem Zarządu tej ostatniej organizacji, a także redaktorem naczelnym „Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, odpowiedzialnym za kierowanie pracami Redakcji, zdobywanie środków zewnętrznych oraz rozliczanie projektu wydawniczego. Czasopismo to udało mi się w 2012 r. wprowadzić na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jestem także koordynatorem wydania serii wydawniczej „Historia Micra – Historia Magna”, w ramach której w 2013 r. wydano książkę „Edukacja Historyczna o Lublinie”, przygotowana przez pracowników Zakładu Edukacji Historycznej UMCS. W latach 2011-2013 byłem członkiem Sekcji Demografii Historycznej Polskiej Akademii Nauk, obecnie przeniesionym do formowanej Komisji Demografii Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uczestniczę również w pracach Rady Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim i współredaguję czasopismo muzealne „Janowskie Korzenie”. Prowadzę więc szeroko rozumianą działalność naukową, wydawniczą i wystawienniczą (wystawa „Lubelskie Genealogie” zorganizowana w czerwcu br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie).Jestem ponadto konsultantem historycznym przy badaniach archeologicznych i georadarowych – poprzednio w kościołach średniowiecznych brygidek w Lublinie i kanoników regularnych w Kraśniku, obecnie kościele podominikańskim w Janowie Lubelskim. W ich ramach przygotowuję ekspertyzy dla firm udzielających usług archeologicznych.

W 2014 r. wyróżniony zostałem Medalem Młodego Pozytywisty, wyróznieniem za społeczną pracę w zakresie nauki i kultury.

W 2014 r. obroniłem także rozprawę doktorską na temat Zabiegi o realizacje unii Polski i Litwy w latach 1501-1569.

Od dawna moje zainteresowanie wzbudza szeroko pojęta kultura umysłowa i materialna, także współczesna oraz muzealnictwo, które może pozwolić mi na poszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu regionalizmu, szczególnie dziejów ziem międzyrzecza Wisły i Bugu w okresie przedrozbiorowym.

Posługuję się językiem litewskim w stopniu podstawowym (w mowie i piśmie) oraz rosyjskim w stopniu dobrym (w piśmie).

W wolnych chwilach czytam książki historyczne, gram w tenisa ziemnego oraz spędzam czas z rodziną – jestem żonaty, mam 4-letnią córkę.

Główne zainteresowania naukowe:

 • wewnętrzne dzieje polityczne Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz stosunki polsko-litewskie w latach 1492-1569, w szczególności problem zawarcia i realizacji unii mielnickiej, narzędzi służących utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych oraz delimitacji polsko-mazowiecko-litewskich, trybu ich przeprowadzania i sposobu procedowania komisji granicznych,
  – genealogia litewskich rodów możnowładczych, szczególnie Glińskich w XV-XVI w., pokrewieństwo Chodkiewiczów, Olelkowiczów-Słuckich i Radziwiłłów w II. połowie XVI w., a także powiązania matrymonialne, polityczne i majątkowe elit koronnych
  i litewskich w I. połowie XVI w.,
 • dzieje rejestracji metrykalnej w okresie trydenckim na ziemiach Rzeczypospolitej,
  w szczególności zaś problemy przestrzegania przymusu parafialnego w świetle ksiąg metrykalnych, pochodzenia terytorialnego i środowiskowego szafarzy sakramentów, nietypowe miejsca pochówków, obecność konwertytów protestanckich i żydowskich w księgach, wzmiankio wniesionych opłatach za udzielenie sakramentu oraz zapiski dorsalne obecne w księgach,
 • znaczenie protokołów wizytacji kościelnych dla badań genealogicznych i źródłoznawczych.

Dotychczas otrzymałem następujące nagrody i wyróżnienia:

 • 2005-2006 – stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce.
 • 2006 – stypendium Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Fundacji im. Stefana Batorego za działalność regionalistyczną.
 • 2006-2007 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia w nauce.
 • 2009 – nagroda Prorektora UMCS ds. kształcenia (za działalność społeczną na rzecz uczelni).
 • 2009-2011 – dwukrotnie specjalne stypendium Rektora UMCS (dla 14 najlepszych doktorantów na uczelni).
 • 2012 – stypendium Prezydenta Miasta Lublina dla uzdolnionych doktorantów.
 • 2014-2017 – grant NCN w ramach konkursu FUGA3

Wybrane publikacje:

Michał Gliński namiestnikiem wielkoksiążęcym w Ucianie. Mało znany epizod z życia kniazia w latach 1499-1500, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. V, 2009, s. 27-50.

Geneza i początek konfliktu Michała Glińskiego z Janem Zabrzezińskim w roku 1503. Z dziejów przeobrażeń elity władzy na Litwie w początku XVI wieku, „Res historia”, t. 36 (Lublin 2014).

Zabudowania parafii Św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach w świetle wizytacji prepozyta Antoniego Franciszka Dunin-Kozickiego z 1781 r., (ss. 12 mps-u), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 95 (Lublin 2011).

Plany naukowe (na chwilę obecną):

 • zakończenie artykułów będących w przygotowaniu,
 • opracowanie i wydanie księgi zgonów parafii Biała (ob. Janów Lubelski) z lat 1654-1723 (wraz z P. Rachwałem) – obecnie uczestniczę (prowadzę obliczenia statystyczne) w projekcie Towarzystwa Naukowego KUL pod nazwą „Ludność Lubelszczyzny od 1564 do 1900 r.”
 • przygotowanie monografii parafii Modliborzyce w okresie przedrozbiorowym,
 • kontynuowanie wydawania Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Dominik SZULC, PhD – historian, graduate of the Institute of History of Maria Curie-Skłodowska University, president of the Lublin Genealogical Society, main editor of Yearbook of the Lublin Genealogical Society. In his research he deals with the history of Polish-Lithuanian relations and genealogy; dominikszulc@orange.pl

Dominik SZULC – historien, diplômé du Département de l’Histoire à l’Université Maria Curie-Skłodowska de Lublin, président du Conseil Général de la Société Généalogique de Lublin et rédacteur en chef de l’Annuaire. Il étudie l’histoire les relations entre la Pologne et la Lituanie au XVe–XVIe siècle, l’histoire de la région de Lublin et la généalogie; dominikszulc@orange.pl

Dominik SZULC – Historiker, Absolvent des Instituts für Geschichte an der Maria-Curie-Skłodowska-Universität in Lublin, Vorstandvorsitzende des Genealogischen Vereins in Lublin und Chefredakteur des Jahrbuches des Vereines. Er beschäftigt sich mit Geschichte von Verhältnissen zwischen Polen und Litauen vom 15. bis zum 16. Jahrhundert, Geschichte der Region um Lublin und Genealogie.; dominikszulc@orange.pl

Доминик ШУЛЬЦ – историк, доктор, выпускник Института истории в Университете Марии Кюри- Склодовской в Люблине, генеральный директор Люблинского генеалогического общества и главный редактор его „Ежегодника”. Исследовательские интересы связаны с историей польско-литовских отношений в пятнадцатом и шестнадцатом веках, историей Люблинской Земли и генеалогией ; dominikszulc@orange.pl